Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Voor de toepassing van de §§ 1 tot 9 wordt verstaan:
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Arbitragehof 14/12/1995 - B.S. 03/01/1996 Wijziging] Bij wanbetaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn brengen de nog ...
      d'application ā partir du 06/09/1994