Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

[26/06/2009 vig.06/07/2009]

De kennisgeving van de informatie bedoeld in artikel 61, § 16, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, breng het recht van het Instituut op de trimestriële voorschotten zoals zij voortvloeien uit de §§ 13, 14 en 15 van bedoeld artikel niet in het gedrangt en de bedragen die in uitvoering hiervan betaald zijn blijven eigendom van het Instituut ten belope van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 61, §§ 11 en 12, van dezelfde wet.