Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 122.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 . - B.S. 19/06/1997 Vervanging] De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de gerechtigden wier recht ...
      d'application Ó partir du 01/01/1998