Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 123.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 . - B.S. 19/06/1997 Vervanging] De in <:C 1>artikel 122<:c> bedoelde gerechtigden kunnen voor henzelf en ...
      d'application à partir du 01/01/1998

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22523 art.24 Wijziging] De Koning stelt bij in Ministerraad overlegd besluit de tijdvakken en de situaties ...
      d'application à partir du 01/01/2008