Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 125.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 . - B.S. 19/06/1997 Vervanging] De Koning bepaalt, na advies van het Verzekeringscomité, aan welke voorwaarden ...
      d'application ŕ partir du 01/01/1998