Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20213 art.2 Invoeging] § 9. <:M>De in § 1, tweede lid, 2° en 3°, bedoelde leden van de Kamer van eerste ...
      d'application ŕ partir du 08/04/2013