Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36sexies.

[Wet 22/08/2002 - B.S. 10/09/2002 Invoeging] De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de ...
      d'application à partir du 10/09/2002

[Wet 22/12/2003 - B.S. 31/12/2003 éd.1 Wijziging] De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de ...
      d'application à partir du 10/01/2004