Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35septies

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73792 Invoeging] § 1. <:A> Om de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe ...
      d'application à partir du ?
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning

[Wet 15/12/2013 - B.S. 20/12/2013 éd.5 p.101491 art.10 Wijziging] De onderneming deelt deze notificatie mee aan de betrokken zorgverleners.
      d'application à partir du 01/07/2015
      Note: De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.
De Koning bepaalt de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de voor de datum van de inwerkingtreding ingediende aanvragen.