d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37quindecies.


Art. 37sedecies.
01/01/2002
  -31/12/2004
Voor de toepassing van deze afdeling moet worden verstaan onder "fiscaal gezin": de persoon of alle personen samen, ten laste van wie één enkele fiscale aanslag in de personenbelasting wordt gevestigd, overeenkomstig de artikelen 126 en 128 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De in het kader van deze afdeling in aanmerking genomen persoonlijke aandelen moeten betrekking hebben op de verstrekkingen die tijdens het betrokken kalenderjaar zijn vergoed en door de rechthebbende daadwerkelijk ten laste zijn genomen.

Art. 37septiesdecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]