Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 21.


Art. 22.
01/01/1997 De voor te leggen rekeningen worden aan de Minister onder wie de instelling ressorteert in zeven exemplaren toegezonden, behoorlijk ondertekend door de vertegenwoordigers van de beheersorganen en door de revisoren. Bij deze rekeningen wordt een door de revisoren behoorlijk ondertekende definitieve balans bijgevoegd.

HOOFDSTUK V - DIVERSE BEPALINGEN

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]