d'application à partir du 01/07/1997
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 47.


E. Overeenkomst met de apothekers
Art. 48.
06/09/1994
  -25/11/2018
§ 1. De in artikel 42 bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat de apothekers betreft, het bedrag van de honoraria voor de magistrale bereidingen en stelt regelen vast met betrekking tot de verantwoordelijkheidshonoraria voor de aflevering van de farmaceutische specialiteiten, alsook met betrekking tot de aflevering en de facturering van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 5°, die door de apothekers worden verstrekt.
01/07/1997
  -09/01/2000
§ 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in artikel 34, 5°, a), bedoelde farmaceutische verstrekkingen, af te leveren aan de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het genot zijn van invaliditeitsuitkeringen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93, alsmede aan de personen te hunnen laste en aan de in artikel 37, § 19, bedoelde rechthebbenden.
P 06/09/1994
  -12/03/1998
De overeenkomsten kunnen in forfaitaire betaling voorzien van aan de ziekenhuispatinten afgeleverde geneesmiddelen.
06/09/1994 § 3. De overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen voor verstrekkingen aan de in artikel 32 bedoelde personen met een jaarlijks inkomen boven een bij genoemde overeenkomsten vast te stellen bedrag.
06/09/1994
  -06/09/2017
§ 4. De Dienst voor geneeskundige verzorging zendt aan de apothekers de tekst van de goedgekeurde overeenkomst welke op hen betrekking heeft en verzoekt hen om individuele toetreding. Van die individuele toetredingen wordt aan de in artikel 26 bedoelde Commissies kennis gegeven, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun beroepsvereniging.


F. Gemene bepalingen

Art. 49.

FR   NL   [Affichage pour impression]