d'application à partir du 12/06/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 11.


Art. 12.
06/09/1994 Het Algemeen comité:
06/09/1994 waakt over de eenvormige toepassing van het statuut op alle personeelsleden;
02/01/1996 stelt de Minister de wijzigingen voor in de personeelsformatie;
10/01/2009 doet onder de in het statuut gestelde voorwaarden uitspraak over de aanwerving, de benoeming, de dienstaanwijzing, de bevordering, het ontslag en de afzetting van het personeel, alsmede over de tuchtstraffen die het moeten worden opgelegd, onverminderd artikel 185, § 2;
13/03/1998 3°bis wijst de bevoegde hiërarchische meerderen aan die de voorlopige voorstellen inzake tuchtstraffen formuleren;
06/09/1994 verenigt in één document de begroting van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt het over aan de Minister;
06/09/1994 maakt een gemeenschappelijke rekening op van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt deze over aan de Minister;
06/09/1994 stelt de rekening vast en maakt de begroting op van de administratiekosten van het Instituut;
01/01/2003 wijst de in artikel 191, eerste lid, 1°, 1°bis, a), tot en 12° tot 21°, en 23° bedoelde inkomsten onder de in of krachtens deze gecoördineerde wet gestelde voorwaarden toe aan de tak geneeskundige verzorging en aan de tak uitkeringen en aan de tak invaliditeitspensioenen als bedoeld in artikel 2, § 3bis, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
12/06/2010 stelt de richtlijnen vast met het oog op de organisatie van de administratieve controle
12/06/2010 beslist over de adviezen en de voorstellen van de Technische commissie van de Dienst voor administratieve controle en maakt deze in voorkomend geval over aan de minister
06/07/2009 10° Opgeheven bij : Wet(prog)(I) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed.2 - art.11
06/09/1994 11° stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]