d'application à partir du 10/01/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 11.


Art. 12.
06/09/1994 Het Algemeen comité:
06/09/1994 waakt over de eenvormige toepassing van het statuut op alle personeelsleden;
02/01/1996 stelt de Minister de wijzigingen voor in de personeelsformatie;
13/03/1998
  -09/01/2009
doet onder de in het statuut gestelde voorwaarden uitspraak over de aanwerving, de benoeming, de dienstaanwijzing, de bevordering, het ontslag en de afzetting van het personeel, alsmede over de tuchtstraffen die het moeten worden opgelegd; de tuchtstraffen die de ambtenaren van niveau 1 moeten worden opgelegd, worden evenwel door de Minister uitgesproken, behoudens hetgeen in de artikelen 155 en 161 is bepaald betreffende de geneesheren-inspecteurs, de apothekers-inspecteurs en de inspecteurs;
13/03/1998 3°bis wijst de bevoegde hiërarchische meerderen aan die de voorlopige voorstellen inzake tuchtstraffen formuleren;
06/09/1994 verenigt in één document de begroting van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt het over aan de Minister;
06/09/1994 maakt een gemeenschappelijke rekening op van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt deze over aan de Minister;
06/09/1994 stelt de rekening vast en maakt de begroting op van de administratiekosten van het Instituut;
P 13/03/1998
  -31/12/2002
wijst de in artikel 191, eerste lid, 1°, 1°bis, a), tot en 12° tot 21°, en 23° bedoelde inkomsten onder de in of krachtens deze gecoördineerde wet gestelde voorwaarden toe aan de tak geneeskundige verzorging en aan de tak uitkeringen en aan de tak invaliditeitspensioenen waarin voorzien door de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;
10/01/2000
  -11/06/2010
Opgeheven bij: Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3;
06/09/1994
  -11/06/2010
brengt zijn advies uit over de in artikel 161, 5°, bedoelde voorstellen en bezorgt het aan de Minister;
06/09/1994
  -05/07/2009
10° beslist over de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid.
06/09/1994
  -29/05/2005
In geval van dringende noodzakelijkheid kan de Administrateur-generaal beslissen over de rechtsvordering. Die vordering wordt ter goedkeuring aan het Algemeen comité voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering. Indien die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de ingestelde vordering afstand te worden gedaan;
06/09/1994 11° stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]