Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12.

maakt een gemeenschappelijke rekening op van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt deze over aan de Minister;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 200.

§ 1. De rekeningen als bedoeld in artikel 12, 5°, worden uiterlijk negen maanden na het verstrijken van het boekjaar afgesloten.
(En vigueur le: 13/03/1998 - )


Art. 203.

Die vooruitzichten worden opgemaakt uitgaande van de verrichtingen, geboekt in de in artikel 12, 5°, bedoelde rekeningen, en van de evolutie van de uitgaven, vastgesteld tijdens de jongste drie bekende dienstjaren (lezen boekjaar - B.S. 23-12-95).
(En vigueur le: 13/03/1998 - )