d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 11.


Art. 12.
06/09/1994 Het Algemeen comité:
06/09/1994 waakt over de eenvormige toepassing van het statuut op alle personeelsleden;
P 06/09/1994
  -01/01/1996
stelt de Minister de wijzigingen voor in de personeelsformatie van de Algemene diensten en, op advies van hun Comité of Algemene raad, in die van de Bijzondere diensten;
P 06/09/1994
  -01/01/1996
doet onder de in het statuut gestelde voorwaarden uitspraak over de aanwerving, de benoeming, de dienstaanwijzing, de bevordering, het ontslag en de afzetting van het personeel van de Algemene diensten, alsmede over de tuchtstraffen die het moeten worden opgelegd; het oefent deze bevoegdheid eveneens uit voor het personeel van de Bijzondere diensten op voorstel van de Algemene raad of het bevoegde Comité;
06/09/1994 verenigt in één document de begroting van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt het over aan de Minister;
06/09/1994 maakt een gemeenschappelijke rekening op van de Algemene diensten en van de Bijzondere diensten van het Instituut en zendt deze over aan de Minister;
06/09/1994 stelt de rekening vast en maakt de begroting op van de administratiekosten van het Instituut;
P 06/09/1994
  -01/01/1996
wijst de in artikel 191, eerste lid, 1°, tot en 11° tot 20° bedoelde inkomsten onder de in of krachtens deze gecoördineerde wet gestelde voorwaarden toe aan de Dienst voor geneeskundige verzorging en aan de Dienst voor uitkeringen;
06/09/1994
  -09/01/2000
maakt een jaarverslag op over de activiteiten van de Algemene diensten;
06/09/1994
  -11/06/2010
brengt zijn advies uit over de in artikel 161, 5°, bedoelde voorstellen en bezorgt het aan de Minister;
06/09/1994
  -05/07/2009
10° beslist over de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid.
06/09/1994
  -29/05/2005
In geval van dringende noodzakelijkheid kan de Administrateur-generaal beslissen over de rechtsvordering. Die vordering wordt ter goedkeuring aan het Algemeen comité voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering. Indien die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de ingestelde vordering afstand te worden gedaan;
06/09/1994 11° stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]