Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12.

stelt de rekening vast en maakt de begroting op van de administratiekosten van het Instituut;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 203.

De in de artikelen 12, 6°, 16, § 1, 3° [en 80, § 1, 1°], bedoelde begrotingen lopen over één jaar en worden telkens voor een driejarig tijdvak opgemaakt.
(En vigueur le: 26/10/2017 - )


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Programmawet (I) van 27 december 2006