Publiť le 29/12/2016
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 37terdecies.


Art. 37quaterdecies.
08/01/2017 ß 1. De in artikel 37undecies vermelde bedragen betreffende het inkomen worden jaarlijks aangepast aan een gecorrigeerd indexcijfer dat wordt berekend overeenkomstig de volgende leden.
08/01/2017 De aanpassing gebeurt met behulp van de coŽfficiŽnt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van de prijzen van het jaar vůůr dat waarin de persoonlijke tegemoetkomingen in aanmerking worden genomen, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van de prijzen van het tweede jaar vůůr dat waarin de persoonlijke tegemoetkomingen in aanmerking worden genomen.
08/01/2017 Bij de berekening van de coŽfficiŽnt wordt als volgt tewerk gegaan voor de afronding:
08/01/2017 het gemiddelde van de indexcijfers wordt afgerond tot het hogere of lagere honderdste van een punt naargelang het cijfer van het duizendste van een punt al dan niet 5 bereikt;
08/01/2017 de coŽfficiŽnt wordt afgerond tot het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van het honderdduizendste al dan niet 5 bereikt.
08/01/2017 Na de toepassing van de coŽfficiŽnt worden de bedragen afgerond tot het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van het duizendste al dan niet 5 bereikt.
08/01/2017
  -31/12/2021
De aanpassing aan het gecorrigeerde indexcijfer geschiedt voor de eerste maal voor de maximumfactuur toegekend in 2002.
08/01/2017
  -31/12/2021
ß 2. Alle bedragen met betrekking tot de persoonlijke aandelen bedoeld in de artikelen 37octies en 37undecies, worden vanaf 1 januari 2016 gekoppeld aan de spilindex 101,02 (basis 2013=100) van de consumptieprijzen. Nadien worden ze op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer waartegen de sociale voorzieningen op die datum worden uitbetaald.

Afdeling IV.- Opgeheven bij: Wet(prog) 27-12-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2

Art. 37quindecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]