Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 5ter.


Art. 6.
01/01/1997 De budgettaire voorafbeelding en het definitief begrotingsontwerp moeten gestaafd worden aan de hand van nota's ter verantwoording van budgettaire ontvangsten en uitgaven voor het door de begroting bedoelde jaar.
01/01/1997 Bovendien, worden daaraan synthetische tabellen toegevoegd waarvan de vorm wordt vastgesteld door de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in akkoord met de Administratie van de Begroting. Deze tabellen, waarin de posten betreffende de bestuursontvangsten en -uitgaven zijn samengenomen en de posten betreffende de specifieke opdrachten van de instelling zijn gedetailleerd, moeten de evolutie aantonen tijdens het verlopen, het lopend en het komend jaar;
01/01/1997 a) van de begrotingsuitgaven en ontvangsten van de instelling;
01/01/1997 b) van de kosten en opbrengsten van de instelling.
01/01/1997 De gegevens met betrekking tot de twee tabellen en de hergroeperingen worden doorgevoerd in het stadium van het definitief begrotingsontwerp, voor de drie betreffende jaren, door de bevoegde ministeries. Zij worden opgesteld volgens een type-programmastructuur dat de verrichtingen per tak detailleert.
01/01/1997 Bij de gegevens van de tweede tabel worden, in afzonderlijke kolommen, de kosten en opbrengsten van de primaire instellingen voor sociale zekerheid toegevoegd.
01/01/1997 In een bijlage bij de Algemene toelichting van de Begroting worden, voor het geheel van de sociale zekerheid, samenvattende tabellen gegeven waarbij wordt uitgegaan van de primaire hergroeperingen die worden uitgewerkt door de ministeries waarvan de instellingen afhangen en dit voor de drie betreffende jaren. Deze primaire hergroeperingen worden gepubliceerd in bijlage bij het begrotingsontwerp van deze ministeries.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]