Publié le 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 106bis.


Afdeling XI.- College van artsen-directeurs
Art. 107.
19/07/2018 Het krachtens artikel 23 van de gecoördineerde wet ingestelde College van artsen-directeurs is samengesteld uit:
17/07/1998 een voorzitter;
19/07/2018 twaalf werkende en twaalf plaatsvervangende leden, doctors in de geneeskunde of artsen, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid; elke verzekeringsinstelling draagt onder haar kandidaten de arts voor die met haar geneeskundige directie is belast;
10/08/1996 twee werkende en twee plaatsvervangende leden, doctors in de geneeskunde of artsen, ambtenaren van de Dienst voor geneeskundige verzorging.


Art. 108.

FR   NL   [Affichage pour impression]