Publié le 30/03/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 153bis.


Afdeling IX.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Art. 154.
01/05/2000 De verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in de artikelen 3, 18, § 2, e) en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met uitzondering van de verstrekkingen nrs. 591091-591102, 591113-591124, 591135-591146, worden voor drie vierde vergoed op basis van een forfaitair honorarium, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van titel III, hoofdstuk V, afdeling VII en XI van de gecoördineerde wet. De forfaitaire honoraria komen in de plaats van 75 pct. van de honoraria zoals die voor de betreffende verstrekkingen zijn vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van de gecoördineerde wet.


Afdeling X.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 155.

FR   NL   [Affichage pour impression]