PubliÚ le 03/07/1997
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 215septies.


Afdeling VIquater - Re-integratietraject op sociaalprofessionele re-integratie

Afdeling VII.- Bedragen en toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering gedurende de periode van moederschapsbescherming bedoeld in de artikelen 114 en 115 van de geco÷rdineerde wet
Art. 216.
06/10/1996 Het bedrag van de moederschapsuitkering wordt vastgesteld op 79,5 pct. van het gederfde loon, bedoeld in artikel 113, derde lid, van de geco÷rdineerde wet, tijdens de dertig eerste dagen van de periode van moederschapsbescherming, als bepaald in de artikelen 114 en 115 van de geco÷rdineerde wet, en op 75 pct. van het gederfde loon, vanaf de eenendertigste dag van deze periode.
06/10/1996 Tijdens de dertig eerste dagen evenwel van de periode van moederschapsbescherming genieten de gerechtigden, bedoeld in artikel 86, ž 1, 1░, a) en b), van de geco÷rdineerde wet, een moederschapsuitkering, gelijk aan 82 pct. van voornoemd gederfd loon, zonder toepassing van de loonsbeperking, bepaald in voornoemd artikel 113, derde lid.


Art. 217.

FR   NL   [Affichage pour impression]