Publié le 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 10sexies.


Art. 10septies.
01/02/1995 Het Comité bedoeld in artikel 10bis, 1° is samengesteld uit:
01/02/1995 één voorzitter, gekozen uit de leden;
01/02/1995 zeven leden, artsen, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Belgische universiteiten; elke universiteit heeft recht op één mandaat;
01/02/1995 negen leden, artsen of apothekers, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen;
19/07/2018 elf leden, artsen, waarvan zes huisartsen, die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van het artsenkorps;
01/02/1995 vier leden artsen, voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen, waaronder twee huisartsen en twee specialisten;
01/02/1995 vier leden, apothekers, voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van officina-apothekers en van ziekenhuis-apothekers;
01/02/1995 twee leden, tandartsen, voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen.

Art. 10octies.

FR   NL   [Affichage pour impression]