Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 120.


HOOFDSTUK VI - REVALIDATIE EN HERSCHOLING
Art. 121.
01/01/2003 De revalidatie en herscholing wordt op verzoek en ten laste van de Kas versterkt door bemiddeling van het college van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
01/01/2003 De revalidatie en herscholing geschieden in die inrichtingen voor revalidatie en herscholing waarmede door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in uitvoering van artikel 12, 7°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomten werden gesloten en onder de bij die overeenkomten bedongen voorwaarden.


HOOFDSTUK VII - TOEZICHT

Art. 122.

FR   NL   [Affichage pour impression]