Publiť le 31/07/1963
   

FR   NL  

Wet 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de rijkscomptabiliteit

Afdeling III - Van de rekeningen van sommige instellingen van openbaar nut
Art. 76.
? De rekeningen van de organismen van openbaar nut waarvan de verrichtingen bij het Rekenhof dienen verantwoord krachtens de wet, worden aan de algemene rekening van de Staat toegevoegd.
? De rekeningen van de instellingen bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, en waarvan de verrichtingen niet bij het Rekenhof moeten worden verantwoord, worden door de Minister van FinanciŽn aan de Wetgevende Kamers medegedeeld in de loop van de maand augustus van het jaar na dat waarvoor die rekeningen worden opgemaakt.


FR   NL   [Affichage pour impression]