Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 37.


Art. 38.
01/05/2003 De uitkeringen verschuldigd aan de gerechtigden die in een gevangenis zijn opgesloten of in een bedelaarsgesticht zijn geplaatst, worden betaald:
01/05/2003 - aan de gerechtigde zelf, aan zijn lasthebber of, in de laatste plaats, aan zijn zaakwaarnemer, ongeacht of dit de directeur van de inrichting dan wel een ander persoon is, wanneer de gerechtigde een ontvoogde minderjarige of een meerderjarige is;
01/05/2003 - aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefend, wanneer het een minderjarige betreft die uitsluitend onder de ouderlijke macht staat;
01/05/2003 - aan de voogd, wanneer het een minderjarige betreft die hetzij uitsluitend onder voogdij, hetzij tegelijkertijd onder de ouderlijke macht en onder voogdij staat.

HOOFDSTUK IV - DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Afdeling I - Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

Art. 39.

FR   NL   [Affichage pour impression]