d'application Ó partir du 27/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 32ter.


Art. 32quater.
P 27/01/2007
  -31/12/2007
Om vast te stellen wanneer de rechthebbenden die het betrokken gezin vormen, het toepasselijke grensbedrag hebben bereikt voor de toekenning van de maximumfactuur wordt rekening gehouden met de persoonlijke aandelen die betrekking hebben, niet alleen op de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen maar ook op de andere verstrekkingen opgesomd in artikel 34 van vorenbedoelde geco÷rdineerde wet waarvoor de rechthebbende een tegemoetkoming ontvangt in het raam van een verzorgingsdienst georganiseerd krachtens artikel 3, b), van de wet van 6 augustus 1990 en erkend krachtens artikel 26 van diezelfde wet.
P 01/07/2005
  -31/12/2007
Het persoonlijk aandeel betreffende de verstrekkingen die worden ten laste genomen in het raam van een in het vorige lid bedoelde dienst voor geneeskundige verzorging, stemt overeen met het in artikel 37sexies van de geco÷rdineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten bedoelde persoonlijk aandeel.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Zodra het toepasselijke grensbedrag is bereikt wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering overeenkomstig de bepalingen van de vorenbedoelde geco÷rdineerde wet aangepast.

Afdeling VIII: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 33.

FR   NL   [Affichage pour impression]