Publié le 03/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Art. 13.


HOOFDSTUK 4 - TEGEMOETKOMINGEN VOOR KOSTEN VOOR DIENSTEN
Art. 14.
01/04/2012 De kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend hebben betrekking op het sluiten van een contractuele verbintenis waardoor de individuele huisarts of de groepering kan beschikken over een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.
01/04/2012 De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen kan een lijst opstellen van de diensten medische telesecretariaat waarvan wordt vastgesteld dat ze beantwoorden aan het in het vorige lid vermelde doel. Desgevallend wordt die lijst gepubliceerd op de website van het RIZIV en van het Participatiefonds.
01/06/2018 - "ART. 14.: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP"
01/06/2018 Opgeheven door: Besluit 8-5-2018 - B.S. 15-6 - art. 6
01/01/2016 - "ART. 14.: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"
01/01/2016 § 1. De kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend, hebben betrekking op het sluiten van een contractuele verbintenis waardoor de erkende huisarts, hetzij individueel hetzij via de groepering waarvan hij deel uitmaakt, kan beschikken over een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.
01/01/2020 § 2. Een individueel erkende huisarts of een erkende huisarts die deel uitmaakt van een groepering kan aanspraak maken op de "tegemoetkoming bedoeld in paragraaf 1, voor zover hij de voorwaarden bedoeld in artikel 9, § 1 vervult.
02/10/2017 - "ART. 14.: WAALS GEWEST"
02/10/2017 De kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend hebben betrekking op het sluiten van een contractuele verbintenis waardoor de individuele huisarts of de groepering kan beschikken over een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk. Een individueel erkende huisarts of een erkende huisarts die deel uitmaakt van een groepering kan aanspraak maken op de tegemoetkoming bedoeld in hoofdstuk 4 voor zover bedoelde huisarts of de groepering gebruik maakt van een gelabeld elektronisch medisch dossier en aangesloten is op het Waals platform;
02/10/2017 Opgeheven door: Besluit 20-7-2017 - B.S. 22-9 - art. 12


Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]