d'application partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement
Artikel 1.
20/02/2014 De Algemene Raad vergadert ofwel op initiatief van de voorzitter, ofwel op verzoek van de Minister die de Sociale Voorzorg in zijn bevoegdheid heeft, ofwel op schriftelijke vraag van ten minste drie leden waarin het ontwerp van de vergadering wordt vermeld.
20/02/2014 De Algemene Raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt de Algemene Raad bijeengeroepen door een ondervoorzitter. De voorzitter en de ondervoorzitters kunnen hun bevoegdheid tot het ondertekenen van de uitnodigingen overdragen aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.
20/02/2014 De uitnodigingen worden ten minste vijf dagen vr de datum van de vergadering verzonden; in geval van dringende noodzakelijkheid kan die termijn worden verkort. In de uitnodigingen is de agenda van de vergadering vermeld.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]