d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 2.


Art. 3.
20/02/2014 De vergaderingen van de Algemene Raad zijn niet openbaar. De leden van de Algemene Raad en de ambtenaren van het Instituut die de vergaderingen bijwonen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de besproken documenten alsmede van de beraadslagingen en beslissingen en van de stemmingen te eerbiedigen.
20/02/2014 Zonder afbreuk te doen aan het eerste lid, worden alle stukken die betrekking hebben op de agenda en op de verschillende punten van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Raad, onder elektronische vorm ter beschikking gesteld van de leden van de Raad en van de personen gemandateerd door deze laatsten. Op uitdrukkelijke vraag van een lid, worden de stukken hem onder papieren vorm toegestuurd samen met de uitnodiging.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]