d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 10.


Art. 11.
20/02/2014 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 114, § 2, van de wet van 9 augustus 1963, omschrijft de Algemene Raad de bevoegdheden inzake dagelijks beheer van de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging als volgt :
20/02/2014 inwendige organisatie van de diensten;
20/02/2014 ontvangst en ondertekening van de correspondentie;
20/02/2014 de Leidend Ambtenaar kan zonder bijkomende formaliteit een ander personeelslid van de Dienst voor geneeskundige verzorging aanwijzen dat eigenhandig bepaalde correspondentie mag ondertekenen;
20/02/2014 ondertekening van de kennisgevingen van ontvangst en van de ontlastingen die met name aan de Besturen der Posterijen en der Spoorwegen moeten worden gegeven voor telegrammen, aangetekende brieven, colli, enz.;
20/02/2014 voorstellen tot verbintenis betreffende het aankopen, huren en onderhouden van materieel, meubilair, machines, rijtuigen, kantoorbehoeften en alle andere kosten, die op de begroting zijn uitgetrokken;
20/02/2014 toestemming voor de dienstreizen van de personeelsleden van de Dienst voor geneeskundige verzorging;
20/02/2014 verlenen van gewoon en gelegenheidsverlof aan het personeel van de Dienst voor geneeskundige verzorging;
20/02/2014 uitoefenen van de door de Algemene Raad verleende delegaties van bevoegdheden.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]