d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 13.


Art. 14.
20/02/2014 In uitzonderlijke omstandigheden en/of om dringende redenen kan de Raad volgens een schriftelijke procedure (bv : brief, fax of e-mail) een vergadering bijeenroepen.
20/02/2014 In dat geval wordt de ontwerp-beslissing van de Raad samen met de agenda en het dossier verspreid. De leden van de Raad worden uitgenodigd hun kritiek en/of opmerkingen binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk mee te delen.
20/02/2014 In geval van formeel verzet van een stemgerechtigd werkend lid van de Raad wordt de ontwerp-beslissing op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van de Raad.
20/02/2014 De eventuele aanmerkingen, opmerkingen of commentaren die geen weerslag hebben op de ontwerp-beslissing, worden bij de notulen (van de volgende vergadering) gevoegd.

FR   NL   [Affichage pour impression]