Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Art. 2.


Art. 3.
03/12/1966 Indien hij het wenst, behoudt zijn betrekking de in artikel 2 bedoelde ambtenaar die de taal kent van het gebied waar de dienst gevestigd is, maar niet aan de eisen van artikel 15, § 1, tweede tot vierde lid, van de gecoördineerde wetten voldoen, hetzij omdat hij van die kennis niet heeft doen blijken door zijn diploma of studiegetuigschrift, of door een examen ad hoc hetzij omdat hij de eventuele toelatings- en bevorderingsexamen niet in die taal heeft afgelegd.
03/12/1966 Naderhand wordt hij naar een dienst ten aanzien waarvan hij aan de wettelijke eisen voldoet, overgeplaatst, hetzij op eigen verzoek of met zijn instemming in de graad waarvan hij titularis is, hetzij naar aanleiding van een bevordering die hij aanvaardt; tenzij hij, om ter plaatse te kunnen worden bevorderd, het eventuele bevorderingsexamen aflegt in de taal van het gebied en ervoor slaagt.

HOOFDSTUK II - BEPALINGEN VOOR DE TAALGRENSGEMEENTEN

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]