d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 36.


Art. 37.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De verzekeringsinstellingen zenden het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering elk kwartaal voor elk van hun verbonden of voor elke gewestelijke dienst, de getalsterktestaten waarvan het model door het Algemeen Comité van genoemd Instituut wordt vastgesteld.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Die staten behelzen ten minste de volgende schiftingsmaatstaven:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- vijfjarige leeftijdsgroepen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- geslacht;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- categorieën van gerechtigden;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- categorieën van personen ten laste.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Die staten worden opgemaakt op basis van de op de laatste dag van het kwartaal bekende getalsterkten en worden toegezonden binnen een termijn van twee maanden, ingaande de laatste dag van het kwartaal waarop die staten betrekking hebben.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Voor het opmaken van de statistieken wordt de leeftijd van de rechthebbende vastgesteld door zijn geboortejaar af te trekken van het jaar waarop de statistische staat betrekking heeft.

Art. 38.

FR   NL   [Affichage pour impression]