d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 37.


Art. 38.

Wat de gerechtigden betreft, bedoeld in artikel 4, 12°, worden de samenvattende bijdragebescheiden driemaandelijks naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gestuurd door de verzekeringsinstellingen, uiterlijk vier maanden na de periode waarop ze betrekking hebben.

Die documenten, waarvan het model wordt vastgesteld door het Algemeen Comité van het voormelde Instituut, bevatten ten minste de volgende inlichtingen:

- identificatie van de bijdragebetaler;

- bedrag van de bijdragen en het aantal kwartalen waarop de bijdrage betrekking heeft.


Afdeling X: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 39.

FR   NL   [Affichage standard]