d'application ŕ partir du 10/09/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 85.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
Art. 86.
06/09/1994 § 1. Rechthebbenden op de in titel IV, hoofdstuk III, van deze gecoördineerde wet omschreven uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, onder de voorwaarden die ze bepaalt, zijn, als gerechtigden:
06/09/1994
  -31/12/2002
06/09/1994
  -31/12/2002
a) de werknemers die vallen onder de verplichte uitkeringsverzekering, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met inbegrip van de werknemers die een vergoeding genieten welke verschuldigd is ingevolge de onregelmatige verbreking van een overeenkomst ingetreden vanaf 1 juli 1970, tijdens het tijdvak dat gedekt is door die vergoeding, of die vallen onder de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;
06/09/1994 b) de hierboven bedoelde werkneemsters gedurende de in artikel 32, eerste lid, 4°, bedoelde rustperiode;
06/09/1994 c) de werknemers die zich in één van de in artikel 32, eerste lid, 3° en , bedoelde toestanden bevinden;
26/02/1997 d) de werknemers bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport in uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie;
26/02/1997
  -26/04/2003
e) de varende werknemers die met één van de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, die de vervoerverplichtingen van de Regie hebben overgenomen, verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst gesloten na 1 januari 1997, en die tewerkgesteld zijn aan boord van schepen door deze vennootschappen uitgerust voor transport over zee van en naar België.
06/10/1996 de werknemers die, tijdens een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, of van moederschapsbescherming, zoals bij deze gecoördineerde wet bepaald, de bij 1°, a), bedoelde hoedanigheid van gerechtigde verliezen;
06/10/1996 bij het aflopen van het in artikel 32, eerste lid, 6°, bedoelde tijdvak van voortgezette verzekering, de werknemers, die de in 1° bedoelde hoedanigheid hebben gehad op voorwaarde dat zij arbeidsongeschikt zijn geworden of zich in een tijdvak van moederschapsbescherming bevinden uiterlijk de eerste werkdag na afloop van het tijdvak van voortgezette verzekering.
06/09/1994
  -31/12/2012
§ 2. Rechthebbenden op de uitkering voor begrafeniskosten die in geval van overlijden van de in artikel 110 bedoelde gerechtigde wordt betaald, zijn de personen die de begrafenis werkelijk hebben bekostigd, zoals ze door de Koning zijn bepaald.
06/09/1994
  -08/04/2012
§ 3. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, een uitkeringsverzekering invoeren ten voordele van de in artikel 33, eerste lid, 1°, bedoelde personen en de vrijwillig onderworpenen beoogd in artikel 7, 1°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
06/09/1994 Hij bepaalt de voorwaarden waaronder deze verzekering van toepassing is, de omvang van de verstrekte uitkeringen en het bedrag van de rijkstoelage bestemd voor deze verzekering.
06/09/1994 Voor de aangelegenheden die betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde uitkeringsverzekering, wordt de Dienst voor uitkeringen beheerd door een afzonderlijk Beheerscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van zelfstandigen, en van de verzekeringsinstellingen. De Koning bepaalt de bevoegdheid, de samenstelling en de werkingsregelen van dit Beheerscomité. Hij benoemt de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden.
06/09/1994
  -31/03/2019
Drie regeringscommissarissen, door de Koning benoemd op voordracht, respectievelijk van de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, van de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft en van de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, wonen de vergaderingen van dat Comité bij.
10/09/2002 Een vertegenwoordiger van de Controledienst bedoeld in artikel 49 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, woont de vergaderingen van het Comité bij met raadgevende stem.
06/09/1994 De Koning richt een coördinatiebureau op dat ermede belast is zowel aan het in artikel 79 als aan het in deze paragraaf bedoelde Beheerscomité advies uit te brengen over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de uitkeringsverzekering van de werknemers en voor die van de zelfstandigen, ten einde aan weerszijden het nemen van gelijkaardige beslissingen te bevorderen. De samenstelling en de werkingsregelen van dit coördinatiebureau worden door de Koning bepaald.
06/09/1994 De Koning bepaalt op welke wijze de in afdeling IV bedoelde Technische ziekenfondsraad samengesteld is, wanneer de uit te brengen adviezen betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid toegekend worden aan de zelfstandigen.


HOOFDSTUK III.- UITKERINGEN

Afdeling I.- Primaire ongeschiktheidsuitkering

Art. 87.

FR   NL   [Affichage pour impression]