d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2002 § 1. De pensioenen en aanvullende voordelen, die niet maandelijks worden betaald, worden voor de berekeing van de verschuldigde inhoudingen omgerekend in maandbedragen; de pensioenen en aanvullende voordelen die in kapitaal worden uitbetaald, worden evenwel slechts omgezet in maandbedragen na de berekeing van de omzettingsrente zoals bedoeld in artikl 92 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zoals van toepassing op 1 oktober 1980.
01/01/2002 Bij de betaling van de pensioenen of aanvullende voordelen worden alle verschuldigde sommen ineens ingehouden.
01/01/2002
  -31/12/2004
§ 2. Ieder persoon aan wie door buitenlandse of supranationale instellingen pensioenen en/of aanvullende voordelen worden toegekend, waarvan het bedrag, vermeerderd met het bedrag van één of meer Belgische pensioenen, hoger is dan de drempel, is ertoe gehouden daarvan aangifte te doen bij het Rijksinstituut.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]