Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2

§ 2. Ieder persoon aan wie door buitenlandse of supranationale instellingen pensioenen en/of aanvullende voordelen worden toegekend, waarvan het bedrag, vermeerderd met het bedrag van één of meer Belgische pensioenen, hoger is dan de drempel, is ertoe gehouden daarvan aangifte te doen bij het Rijksinstituut.
(En vigueur le: 01/01/2002 - 31/12/2004)

est cité par:

Art. 6

Het Rijksinstituut ziet de bij artikel 2, § 2 en artikel 4 bedoelde aangiften na.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )