Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1997 Onder begrotingsontvangsten verstaat men de rechten door de instelling verworven uit zijn betrekkingen met derden, en onder begrotingsuitgaven, de rechten door derden ten laste van de instelling verworven. In de begroting van een jaar worden echter slechts de tijdens dat jaar eisbare rechten als verworven opgenomen, voor zover zij uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgend jaar nauwkeurig kunnen bepaald worden, overeenkomstig de door het boekhoudplan voorgeschreven regelen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]