d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 32quater.


Afdeling VIII: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 33.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
§ 1. Het Technisch comité voor de zelfstandigen, waarin is voorzien bij artikel 33 van vorenbedoelde gecoördineerde wet, is samengesteld uit:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
a) een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
b) acht werkende en acht plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, op dubbele lijsten, worden voorgedragen door de organisaties die als representatief worden beschouwd krachtens artikel 95, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
c) acht werkende en acht plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
d) één werkend en één plaatsvervangend lid, die de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft vertegenwoordigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
e) één werkend en één plaatsvervangend lid, die de Minister van Landbouw vertegenwoordigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
f) één werkend en één plaatsvervangend lid, die de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft vertegenwoordigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
g) één werkend en één plaatsvervangend lid, die de Minister van Financiën vertegenwoordigen.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden worden door de Koning benoemd.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de onder d), e), f) en g) bedoelde leden zijn niet stemgerechtigd. Een plaatsvervangend lid heeft enkel zitting bij afwezigheid van een werkend lid. De plaatsvervangend voorzitter mag de vergaderingen bijwonen waarin de voorzitter zitting heeft. Het bepaalde in de artikelen 52 en 55 tot en met 59 van het voornoemd koninklijk besluit van 3 juli 1996 is van toepassing op het Technisch comité voor de zelfstandigen.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
§ 2. Het Technisch comité voor de zelfstandigen is ermee belast, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Algemene Raad, van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, van de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzorg behoort of van de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, zijn advies te geven:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
over alle kwesties betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
over de begroting en de rekeningen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in zoverre deze betrekking hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging der zelfstandigen.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De adviezen van het Technisch comité voor de zelfstandigen worden, binnen acht dagen, bezorgd aan de Algemene Raad, aan het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzorg behoort en aan de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft.


Afdeling IX: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 34.

FR   NL   [Affichage pour impression]