Publié le 14/08/2020
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 55bis.


Afdeling Vter. Verhoging van het zorgaanbod in de thuisverpleging
Art. 55ter.
24/08/2020 § 1. De Koning bepaalt de voorwaarden en de regels volgens dewelke het Instituut vergoedingen kan toekennen aan verpleegkundigen en zorgkundigen die (her)intreden in de sector van de thuisverpleging na een volledige inactiviteit van ten minste drie opeenvolgende jaren terwijl die activiteit voor hen toegankelijk was, evenals aan de verpleegkundigen die hen begeleiden. Die vergoedin- gen worden gekoppeld aan het doorlopen van een opleidingstraject en een praktijkstage. De Koning bepaalt tevens de voorwaarden en de regels volgens dewelke het Instituut een vergoeding kan toekennen aan de voornoemde verpleegkundigen en zorgkundigen die gedurende een door Hem te bepalen periode werkzaam blijven in de sector van de thuisverpleging.
24/08/2020 Daartoe bepaalt de Koning in het bijzonder :
24/08/2020 het bedrag van de vergoedingen;
24/08/2020 de duur en de inhoud van het opleidingstraject en de praktijk- stage;
24/08/2020 de voorwaarden waaraan de verpleegkundige die de kandidaat- (her)intreder begeleidt dient te voldoen;
24/08/2020 4o het ogenblik waarop en de periode tijdens dewelke deze vergoedingen van toepassing zijn.
24/08/2020 § 2. De vergoedingen zijn slechts verschuldigd als de (her)intreder de activiteit van verpleegkundige of zorgkundige uitoefent als zelfstan- dige in hoofd- of bijberoep.
24/08/2020 § 3. De Koning kan de toekenning van de vergoedingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, onderwerpen aan activiteitsdrempels die door Hem worden vastgesteld.
24/08/2020 § 4. De financiering van de vergoedingen bedoeld in paragraaf 1, is afkomstig uit het Zorgpersoneelsfonds zoals bepaald in artikel 3 van de wet van 9 december 2019 houdende de oprichting van een Zorg- personeelsfonds en uit de affectatie van de reserves van datzelfde fonds.
24/08/2020 Deze middelen worden direct toegevoegd als exogene financiering bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen en komen bovenop het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging.


Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging

Art. 56.

FR   NL   [Affichage pour impression]