Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 20.


Art. 21.
01/01/1997 De balans van activa en passiva op 31 december van het jaar geeft in een tabel aan:
01/01/1997 de verschillende activa van de instelling;
01/01/1997 de verschillende passiva van de instelling, met inbegrip van de reserves en provisies.
01/01/1997 De balans wordt gevormd door de transpositie van de saldi die op de definitieve balans van de rekeningen voorkomen.

Art. 22.

FR   NL   [Affichage pour impression]