Publié le 07/09/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 84bis


Art. 85.
01/10/2006 § 1. Voor de verstrekkingen betreffende de wagentjes, bedoeld in artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kunnen worden erkend de personen die:
01/10/2006 a) ofwel een passende theoretische en praktische opleiding hebben gevolgd gedurende minstens twee jaar;
01/10/2006 b) ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar een praktische opleiding in die materie hebben vervolledigd in een werkplaats beantwoordend aan de normen vastgesteld krachtens artikel 85bis.
01/10/2006 De kandidaten voor de vermelde erkenning moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen dat door de Raad wordt georganiseerd; het examenprogramma wordt door Ons vastgesteld.
01/11/2004 § 2. Om te kunnen worden erkend, verbinden voormelde personen zich met een verklaring op erewoord ertoe :
01/11/2004 a) de artikelen enkel te verstrekken op voorschrift van een geneesheer, rekening houdende met de doelstellingen van dat voorschrift en in overeenstemming daarmee;
01/11/2004 b) de termijnen te respecteren inzake de geldigheid van het voorschrift en de aflevering van de producten vastgesteld in de nomenclatuur;
01/11/2004 a) artikelen te verstrekken welke overeenstemmen met de minimummaatstaven inzake fabricage omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
01/11/2004 b) op basis van zijn vaststellingen, nadat hij de rechthebbende heeft gezien, zijn bestek op te maken en de verstrekking(en) en het eventueel toebehoren te motiveren;
01/11/2004 c) de artikelen bij aflevering aan de rechthebbende aan te passen;
01/11/2004 d) alle aanwijzingen betreffende het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud van het artikel te verstrekken;
01/11/2004 e) de aflevering aan de rechthebbende zelf uit te voeren en de documenten mede te ondertekenen;
01/11/2004 f) de rechthebbende te informeren dat indien de levering op zijn vraag geschiedt vóór de kennisgeving van de negatieve beslissing van de adviserend geneesheer, de kostprijs van de leveringen en het eventuele toebehoren te zijnen laste valt;
01/11/2004 te beschikken over de nodige installatie en het gereedschap om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren
01/11/2004 de artikelen noch te koop aan te bieden, noch te verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch door venten, noch door toedoen van personen die niet ingeschreven zijn op de lijsten van de erkende bandagisten die door de Erkenningsraad voor bandagisten worden aangelegd, voor de levering van de in artikel 28, § 8, 1°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vermelde verstrekkingen. ».
01/11/2004 zijn beroep uit te oefenen in de zetel(s) van de onderneming die is (zijn) opgetekend door de Erkenningsraad.
01/11/2004 Nochtans, wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, de bandagist oproept, mag deze zich naar diens woonplaats begeven.

Art. 85bis

FR   NL   [Affichage pour impression]