d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 10.


Art. 11.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing op de in artikel 4, 4°, en , bedoelde gerechtigden.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De personen die genieten van de bepalingen van artikel 4, 5°, worden evenwel geacht hun bijdrageplicht vervuld te hebben gedurende de erin bepaalde periode.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Naast het vervullen van de bijdrageplicht met het oog op het vrijwaren van hun pensioenrechten voor de betreffende periode, moeten de in artikel 4, 4° en , bedoelde gerechtigden de betaling bewijzen van een jaarlijkse bijdrage die als volgt wordt berekend:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
a) voor de personen bedoeld in artikel 4, 4°:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- 5,31 pct. op het gedeelte van het referte-inkomen, in de zin van artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen dat het bedrag vermeld in artikel 12, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit niet overschrijdt, met dien verstande dat dit inkomen geacht wordt het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit te bereiken wanneer het referte-inkomen dat bedrag niet bereikt, en
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- 4,94 pct. op het gedeelte van genoemd referte-inkomen, dat wordt beoogd in artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 38;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
b) voor de personen bedoeld in artikel 4, 6°:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- 5,31 pct. op het bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het voormeld koninklijk besluit nr. 38.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Voor de berekening van de in het vorig lid bedoelde bijdragen worden de, in artikel 12 van voormeld koninklijk besluit nr. 38, bedoelde bedragen geïndexeerd overeenkomstig artikel 14 van hetzelfde besluit.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]