d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.


Art. 143.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 1. De commissies bedoeld in artikel 142 zijn samengesteld uit magistraten, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de zorgverleners.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 2. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de werkende en plaatsvervangende leden worden door de Koning benoemd. Het mandaat van de voorzitters en van de leden bedraagt zes jaar; het mandaat kan worden hernieuwd.
06/09/1994
  -06/02/2000
De voorzitters en de leden die werden benoemd ter vervanging van overleden of aftredende voorzitters of leden, voleindigen het mandaat van degenen die ze vervangen.
06/09/1994
  -06/02/2000
De leeftijdsgrens van de leden, met uitsluiting van de voorzitters, wordt vastgesteld op 65 jaar.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 3. Het mandaat van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, werkend of plaatsvervangend lid van een commissie zoals bedoeld bij artikel 142 is onverenigbaar met een mandaat in het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle en met een mandaat in een profielencommissie bedoeld bij artikel 30.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 4. De controlecommissie en de commissie van beroep worden ieder bijgestaan door een vaste secretaris en één of meer plaatsvervangende secretarissen, aangewezen door de Geneesheer-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige controle uit het personeel van die dienst.

Art. 144.

FR   NL   [Affichage pour impression]