d'application à partir du 01/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 18.


Art. 19.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
Op voorstel van de Dienst voor administratieve controle van het Instituut legt de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft de regelen vast volgens welke de in artikel 5, eerste lid, 1° tot en met 4°bis, en beoogde personen bewijzen dat zij zich in één van de daarin bedoelde situaties bevinden.

Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]