Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 8.


HOOFDSTUK III - SPECIFIEKE GEVALLEN DIE EEN BIJZONDER ONDERZOEK VERGEN
Art. 9.
01/01/2002 In afwijking van de bepalingen van het vorige hoofdstuk wordt er verzaakt aan terugvordering voor het volledig onverschuldigd bedrag, ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen, wanneer dit onverschuldigd bedrag het gevolg is van een onterechte onderwerping aan de sector uitkeringen van een gerechtigde, die te goeder trouw is. Indien de gerechtigde in het kader van een andere regeling of van een andere wetgeving voor dezelfde periode rechten op prestaties kan doen gelden, wordt de verzaking aan terugvordering slechts toegekend voor het gedeelte van het onverschuldigde bedrag dat het bedrag van die prestaties overschrijdt, na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen.
01/01/2002 Het grensbedrag bedoeld in artikel 3, 1° is niet van toepassing in dergelijk geval.


Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]