Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 13.


Art. 14.
01/01/1997 Onverminderd de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, worden deze verantwoordingsstukken ten minste gedurende 6 jaar bewaard, vanaf 31 december van het jaar tijdens welke de rekeningen het Rekenhof worden toegezonden.
01/01/1997 De Minister van wie de instelling afhangt mag op verzoek van de instelling na conform advies van het Rekenhof, kortere bewaringstermijnen toelaten.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]