d'application à partir du 01/02/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen
Artikel 1.
01/02/2007 § 1. Dit besluit voert, in het kader van de prestaties tot bevordering van de verzoening van het beroepsleven en het privé-leven van de zelfstandigen bedoeld in artikel 18, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38, de voorwaarden voor een adoptie-uitkering in.
01/02/2007 § 2. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:
01/02/2007 a) "koninklijk besluit nr. 38": het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
01/02/2007
  -31/03/2018
b) "zelfstandige": elke zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens voornoemd koninklijk besluit nr. 38 die sociale bijdragen verschuldigd is, hetzij berekend minstens op een minimuminkomen zoals bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid of 12, § 1ter eerste lid, hetzij ingeval van begin van activiteit, bijdragen zoals bedoeld in artikel 40, § 1, 1° en 1°bis van voornoemd koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38;
01/02/2007 c) "hoofdverblijfplaats": hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
01/02/2007 d) "koniklijk besluit van 20 juli 1971": koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;
01/02/2007 e) "verzekeringsinstelling": verzekeringsinstelling bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]