Publiť le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1997 Het ontwerp van begroting wordt opgemaakt overeenkomstig de door de Minister van wie de instelling afhangt verstrekte algemene onderrichtingen.
01/01/1997 Het opmaken ervan geschiedt chronologisch in twee fasen:
01/01/1997 voor uiterlijk 1 mei maken de beheersorganen een budgettaire voorafbeelding bij ongewijzigd beleid op voor het komend jaar, met vermelding van de vooruitzichten voor het lopend jaar en van de gekende realisaties van het afgelopen jaar; dat document wordt voor onderzoek toegestuurd aan de Minister van wie de instelling afhangt, aan de Minister van FinanciŽn; en voor inlichting aan de Minister van Sociale Zaken als de instelling niet direct van deze laatste afhangt; voor de tak geneeskundige verzorging waarvoor een bijzondere procedure voorzien is in de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994, wordt de voorafbeelding echter opgemaakt door de Dienst voor geneeskundige verzorging aan het R.I.Z.I.V., die de beheersorganen inlicht;
01/01/1997 voor uiterlijk 15 september maken de beheersorganen het definitief begrotingsontwerp op, dat zij voor goedkeuring laten geworden aan de Minister van wie de instelling afhangt, voor gelijkluidend advies aan de Minister van FinanciŽn en voor de inlichting aan de Minister van Sociale Zaken als de instelling niet direct van deze laatste afhangt. De datum wordt evenwel bepaald op 15 oktober voor de volgende instellingen:
01/01/1997 - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
01/01/1997 - Rijksdienst voor pensioenen;
01/01/1997 - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;
01/01/1997 - Fonds voor arbeidsongevallen;
01/01/1997 - Fonds voor de beroepsziekten;
01/01/1997 - Rijksdienst voor de arbeidsvoorziening;
01/01/1997 - Rijksdienst voor sociale zekerheid;
01/01/1997 - Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
01/01/1997 - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
01/01/1997 De Minister van FinanciŽn beschikt over een termijn van twee maand vanaf de datum van verzending om zijn advies te laten kennen; na die termijn wordt het ontwerp van begroting geacht door hem aanvaard te zijn.
01/01/1997 Gewijzigd of niet, moet het uiterlijk op 31 december worden goedgekeurd. Is het op deze datum niet goedgekeurd, dan wordt het niettemin uitgevoerd met ingang van de eerste dag van het volgend jaar, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 van de wet van 16 maart 1954.

Art. 5bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]