Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 4

[Koninklijk besluit 05/08/1986 - B.S. 28/08/1986 p.11874 art.4 Invoeging] Een krediet mag slechts worden aangewend voor het doel waarvoor het is bestemd, ...
      d'application partir du 01/01/1997